Có 1 kết quả:

nán mù

1/1

nán mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Phoebe zhennan
(2) Machilus nanmu
(3) Chinese cedar
(4) Chinese giant redwood