Có 1 kết quả:

yè wù

1/1

yè wù

phồn thể

Từ điển phổ thông

nghiệp vụ, chuyên môn

Từ điển Trung-Anh

(1) business
(2) professional work
(3) service
(4) CL:項|项[xiang4]