Có 1 kết quả:

jí shǎo shù

1/1

jí shǎo shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely few
(2) a small minority