Có 1 kết quả:

jí zuò biāo

1/1

jí zuò biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

polar coordinates (math.)