Có 1 kết quả:

jí zuò biāo xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

system of polar coordinates