Có 1 kết quả:

jí shēn yán jǐ ㄐㄧˊ ㄕㄣ ㄧㄢˊ ㄐㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

deep and detailed investigation (idiom)