Có 1 kết quả:

jí xì xiǎo

1/1

jí xì xiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely small
(2) infinitesimal