Có 1 kết quả:

jí chāo

1/1

jí chāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hyper-
(2) ultra-