Có 1 kết quả:

qiū shù

1/1

qiū shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Catalpa bungei or Manchurian Catalpa, a tea plant

Một số bài thơ có sử dụng