Có 1 kết quả:

Lóu lán ㄌㄡˊ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ancient oasis town of Kroraina or Loulan on the Silk road near Lop Nor 羅布泊|罗布泊, modern Xinjiang