Có 1 kết quả:

lóu zi

1/1

lóu zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pavilion
(2) variant of 婁子|娄子[lou2 zi5]