Có 1 kết quả:

gài niàn yī cún mó xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

conceptual dependency model