Có 1 kết quả:

gài niàn huà

1/1

gài niàn huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

conceptualization