Có 1 kết quả:

gài ér bù lùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

fuzzy about the details