Có 1 kết quả:

yú mù nǎo ké

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bullet-headed
(2) stubborn