Có 1 kết quả:

láng kāng

1/1

láng kāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cumbersome
(2) awkward and clumsy