Có 1 kết quả:

zhēn sè

1/1

zhēn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

filbert