Có 1 kết quả:

zhēn mǎng

1/1

zhēn mǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

luxurious vegetation

Một số bài thơ có sử dụng