Có 1 kết quả:

róng guī gù lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to return home with honor