Có 1 kết quả:

róng huá fù guì

1/1

Từ điển Trung-Anh

glory, splendor, wealth and rank (idiom); high position and great wealth