Có 2 kết quả:

wēn bówēn po

1/2

wēn bó

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây mộc qua

wēn po

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

quince