Có 1 kết quả:

liú lián guǒ

1/1

liú lián guǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) durian fruit
(2) also written 留蓮果|留莲果