Có 1 kết quả:

gòu jiàn

1/1

gòu jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to construct (sth abstract)