Có 1 kết quả:

gòu zhù

1/1

gòu zhù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to build
(2) to construct