Có 1 kết quả:

gàng fū

1/1

gàng fū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pole carrier
(2) coffin-bearer