Có 1 kết quả:

jiàn chē

1/1

jiàn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cart with cage, used to escort prisoner