Có 1 kết quả:

hú shù

1/1

hú shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mongolian oak (Quercus dentata)
(2) Daimyo oak