Có 1 kết quả:

yuè qì

1/1

yuè qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) musical instrument
(2) CL:件[jian4]

Một số bài thơ có sử dụng