Có 1 kết quả:

lè yú

1/1

lè yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) willing (to do sth)
(2) to take pleasure in

Một số bài thơ có sử dụng