Có 1 kết quả:

liáng

1/1

liáng

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. nước Lương
2. đời nhà Lương của Trung Quốc
3. cầu
4. xà nhà

Từ điển trích dẫn

1. Tục dùng như chữ “lương” 梁.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ lương 梁.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 梁 nghĩa ①.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một lối viết của chữ Lương 梁.

Từ điển Trung-Anh

variant of 梁[liang2]

Từ ghép 1