Có 1 kết quả:

lóu céng

1/1

lóu céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) story
(2) floor

Một số bài thơ có sử dụng