Có 1 kết quả:

lóu bǎn

1/1

lóu bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) floor
(2) floor (ie. metal plate, concrete slab, wooden planking etc)