Có 1 kết quả:

lóu tī tái

1/1

lóu tī tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) staircase balcony
(2) landing