Có 1 kết quả:

lóu dǐng

1/1

lóu dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

top of a building