Có 1 kết quả:

biāo zhǔn

1/1

biāo zhǔn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiêu chuẩn, chuẩn mực, mẫu