Có 1 kết quả:

biāo shòu

1/1

biāo shòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to sell by tender