Có 1 kết quả:

biāo chǐ

1/1

biāo chǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) surveyor's rod
(2) staff
(3) staff gauge
(4) rear sight