Có 1 kết quả:

biāo dǐ

1/1

biāo dǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) base number (of a tender)
(2) starting price (for auction)