Có 1 kết quả:

biāo xīn qǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

to start on sth new and different (idiom); to display originality