Có 1 kết quả:

biāo zhǔn

1/1

biāo zhǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (an official) standard
(2) norm
(3) criterion
(4) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng