Có 1 kết quả:

biāo zhǔn guī gé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) standard
(2) norm