Có 1 kết quả:

biāo zhǔn yīn ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) standard pronunciation
(2) standard tone (e.g. A = 440 Hz)