Có 1 kết quả:

biāo dì

1/1

biāo dì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) target
(2) aim
(3) objective
(4) what one hopes to gain