Có 1 kết quả:

biāo zhuān

1/1

biāo zhuān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) marker brick (in building)
(2) keystone