Có 1 kết quả:

biāo qiān

1/1

biāo qiān

phồn thể

Từ điển phổ thông

tấm nhãn, miếng thẻ, biển hiệu

Từ điển Trung-Anh

(1) label
(2) tag
(3) tab (of a window) (computing)