Có 1 kết quả:

biāo qiān yè

1/1

biāo qiān yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tab (of a browser window)