Có 1 kết quả:

biāo huì

1/1

biāo huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to plot (on a chart)
(2) to mark