Có 1 kết quả:

biāo mài

1/1

biāo mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell at marked price
(2) to sell by tender