Có 1 kết quả:

zhāng nǎo

1/1

zhāng nǎo

giản thể

Từ điển phổ thông

cây long não

Từ điển Trung-Anh

camphor C10H16O