Có 1 kết quả:

mó yīn

1/1

mó yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

meme (loanword)